විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය - 2023 ඔක්තෝබර්

2023 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ප්‍රධාන වශයෙන් ඇඟලුම් අපනයනවල අඩු ක්‍රියාකාරිත්වය තුලින් අපනයන ඉපැයීම් පහළ යෑම මෙන්ම ඉන්ධන ආනයන වියදම් ඉහළ යෑම තුලින් ආනයන වියදම් ඉහළ යෑම හේතුවෙන් වෙළඳ හිඟය 2022 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයට මෙන්ම 2023 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව පුළුල් විය. 

2023 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 500 ඉක්ම වූ අතර, සංචාරක ඉපැයීම් පෙර වසර සමඟ සසඳන විට 2023 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ දී කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය.

2023 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ දී රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළෙහි විදේශ ආයෝජන අඛණ්ඩව ශුද්ධ ගෙවීමක් වාර්තා  කල ද  වසරේ මේ දක්වා ශුද්ධ ලැබීම් වාර්තා කර ඇත.

2023 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසය අවසාන වන විට දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය එ.ජ. ඩොලර් බිලියන 3.6ක් විය.

2023 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල එ.ජ. ඩොලරයට සාපේක්ෂව පුළුල් ලෙස ස්ථාවරව පැවතුණි.

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Thursday, November 30, 2023