வெளிநாட்டுத்துறைச் செயலாற்றம் - 2023 ஒத்தோபர்

வணிகப்பொருள் வர்த்தகப் பற்றாக்குறையானது 2022 ஒத்தோபர் மற்றும் 2023 செத்தெம்பர் ஆகிய மாதங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 ஒத்தோபரில் மெதுவடைந்த ஆடை ஏற்றுமதிகளினால் உந்தப்பட்ட ஒப்பீட்டளவில் தாழ்ந்தளவிலான ஏற்றுமதி வருவாய்கள் மற்றும் எரிபொருள் இறக்குமதிகளினால் உந்தப்பட்ட உயர்ந்தளவிலான இறக்குமதிச் செலவினம் என்பவற்றின் காரணமாக விரிவடைந்து காணப்பட்டது. 

தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள் 2023 ஒத்தோபரில் ஐ.அ.டொலர் 500 மில்லியன் தொகையினை விஞ்சிக் காணப்பட்ட அதேவேளையில் சுற்றுலாத்துறையிலிருந்தான வருவாய்கள் ஓராண்டிற்கு முன்னைய நிலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 2023 ஒத்தோபரில்; குறிப்பிடத்தக்களவிலான மேம்பாடொன்றினைத் தொடர்ந்தது.

அரச பிணையங்கள் சந்தையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வெளிநாட்டு முதலீடுகள் தேறிய வெளிப்பாய்ச்சலொன்றினைத் 2023 ஒத்தோபரிலும் தொடர்ந்து பதிவுசெய்தபோதிலும் இதுவரையான ஆண்டு காலப்பகுதியில் உட்பாய்ச்சல்கள் தொடர்ந்தும் நேர்க்கணியமாகக் காணப்பட்டன.

மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் 2023 ஒத்தோபர் இறுதியளவில் ஐ.அ.டொலர் 3.6 பில்லியனாக காணப்பட்டது.

2023 ஒத்தோபர் மாத காலப்பகுதியில் இலங்கை ரூபாவானது ஐ.அ.டொலரிற்கெதிராக தொடர்ந்தும் உறுதியாக காணப்பட்டது.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Thursday, November 30, 2023