ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව - 2023 වසර සඳහා බැංකු නිවාඩු දිනයන්

දිනය

විිස්තරය

ජනවාරි 06, සිකුරාදා දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය   බැ.ර.
ජනවාරි 15, ඉරිදා දෙමළ තෛපොංගල් දිනය    බැ.ර.වෙ.
ජනවාරි 16, සඳුදා විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනය (දෙමළ තෛපොංගල් දිනය ඉරිදට යෙදී ඇති බැවින්)    බැ.
   
පෙබරවාරි 04, සෙනසුරාදා නිදහස් සමරු දිනය     බැ.ර.වෙ.
පෙබරවාරි 05, ඉරිදා නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
පෙබරවාරි 18, සෙනසුරාදා මහා ශිව රාත්‍රී දිනය    බැ.ර.
   
මාර්තු 06, සඳුදා මැදින් පුර පසලොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
අප්‍රේල් 05, බදාදා බක් පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
අප්‍රේල් 07, සිකුරාදා මහ සිකුරාදා දිනය    බැ.ර.
අප්‍රේල් 13, බ්‍රහස්පතින්දා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය    බැ.ර.වෙ.
අප්‍රේල් 14, සිකුරාදා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය     බැ.ර.වෙ.
අප්‍රේල් 22, සෙනසුරාදා ඊදුල්-ෆීතර් (රාමසාන් දිනය)    බැ.ර.
   
මැයි 01, සඳුදා ලෝක කම්කරු දිනය     බැ.ර.වෙ.
මැයි 05, සිකුරාදා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
මැයි 06, සෙනසුරාදා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනයට පසු දිනය    බැ.ර.වෙ.
   
ජූනි 03, සෙනසුරාදා පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
ජූනි 29, බ්‍රහස්පතින්දා ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය)    බැ.ර.
   
ජූලි 03, සඳුදා අධි ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
අගෝස්තු 01, අඟහරුවාදා ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
අගෝස්තු 30, බදාදා නිකිණි පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
   
සැප්තැම්බර් 28, බ්‍රහස්පතින්දා මිලා-දුන් නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන්දිනය)    බැ.ර.වෙ.
සැප්තැම්බර් 29, සිකුරාදා බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
ඔක්තෝබර් 28, සෙනසුරාදා වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
නොවැම්බර් 12, ඉරිදා දීපවාලී උත්සව දිනය    බැ.ර.
නොවැම්බර් 26, ඉරිදා ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
දෙසැම්බර් 25, සඳුදා නත්තල් දිනය    බැ.ර.වෙ.
 දෙසැම්බර් 26, අඟහරුවාදා  උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
   
බැ – බැංකු නිවාඩු              ර – රජයේ නිවාඩු                වෙ - වෙළෙඳ නිවාඩු
සියලු ම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදි දිනයන් බැංකු නිවාඩු දිනයන් වේ.