இலங்கை மத்திய வங்கி - 2023 இற்கான வங்கி விடுமுறைகள்

திகதி

விபரம்

சனவரி 06 வெள்ளிக்கிழமை துருத்து முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
சனவரி 15 ஞாயிற்றுக்கிழமை தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம்    வ.அ.வர்.
சனவரி 16 திங்கட்கிழமை விசேட வங்கி விடுமுறை (தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் அதற்குப் பதிலாக)
   
பெப்புருவரி 04 சனிக்கிழமை தேசிய தினம்    வ.அ.வர்.
பெப்புருவரி 05 ஞாயிற்றுக்கிழமை நவம் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
பெப்புருவரி 18 சனிக்கிழமை மகா சிவராத்திரி தினம்    வ.அ.
   
 மாச்சு 06 திங்கட்கிழமை மெதின் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
ஏப்பிறல் 05 புதன்கிழமை பக் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
ஏப்பிறல் 07 வெள்ளிக்கிழமை பெரிய வெள்ளி    வ.அ.
ஏப்பிறல் 13 வியாழக்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு    வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 14 வெள்ளிக்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்    வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 22 சனிக்கிழமை ஈதுல் பித்ர் (ரமழான் பெருநாள் தினம்)    வ.அ.
   
மே 01 திங்கட்கிழமை மே தினம்    வ.அ.வர்.
மே 05 வெள்ளிக்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
மே 06 சனிக்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த நாள்    வ.அ.வர்.
   
யூன் 03 சனிக்கிழமை பொசொன் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
யூன் 29 வியாழக்கிழமை ஈதுல் அழ்ஹா (ஹஜ் பெருநாள் தினம்)    வ.அ.
   
யூலை 03 திங்கட்கிழமை அதி - எசல முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
ஓகத்து 01 செவ்வாய்க்கிழமை எசல முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
ஓகத்து 30 புதன்கிழமை நிக்கினி முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
செத்தெம்பர் 28 வியாழக்கிழமை மீலா துன் நபி (நபிகள் நாயகம் பிறந்த தினம்)    வ.அ.வர்.
செத்தெம்பர் 29 வெள்ளிக்கிழமை பினர முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
ஒத்தோபர் 28 சனிக்கிழமை வப் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
நவெம்பர் 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளித் திருநாள் தினம்    வ.அ.
நவெம்பர் 26 ஞாயிற்றுக்கிழமை இல் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
 திசெம்பர் 25 திங்கட்கிழமை  நத்தார் பண்டிகைத் தினம்    வ.அ.வர்.
திசெம்பர் 26 செவ்வாய்க்கிழமை உந்துவப் முழு நோன்மதி தினம    வ.அ.
வ – வங்கி விடுமுறை           அ – அரச விடுமுறை           வர். – வர்த்தக விடுமுறை
அனைத்து சனி மற்றும் ஞாயிறு தினங்கள் வங்கி விடுமுறைகளாகும்