සේවක අර්ථසාධක අරමුදල

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල 1958 අංක 15 දරන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත යටතේ පිහිටුවන ලද අතර දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල වේ. රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් වරප්‍රසාදය නොලබන, පෞද්ගලික අංශයේ, අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ, ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සහ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර අංශයේ ශ්‍රමිකයන්, සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සාමාජිකයන් වන අතර ඔවුනට යහපත් ආර්ථික තත්ත්වයකින් යුතු සමෘද්ධිමත් විශ්‍රාම දිවියක් සහතික කරමින් ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම දිවියේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීම අරමුදලේ ප්‍රධාන ම අරමුණයි.

 

සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ පරිපාලන කටයුතු

2019.12.31 වන දිනට රු. බිලියන 2,540 කට අධික වත්කම් ප්‍රමාණයක් කළමනාකරණය කරනු ලබන, සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ පරිපාලන කටයුතු, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාලනය කරනු ලබන අතර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුව අරමුදල කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනතට අනුව සේවානියුක්තිකයා විසින් අවම වශයෙන් 8% ක දායකත්වයක් ද, සේවායෝජකයා 12% ක දායකත්වයක් ද, මාසික වැටුපෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායක කෙරේ. අදාළ දායක මුදල් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර, සමාගම් කොටස් සහ ණයකර ආදියෙහි ආයෝජනය කෙරෙන අතර වාර්ෂිකව උපයන ලද ආයෝජන ප්‍රතිලාභ අනුපාතය මත සාමාජික ගිණුම් ශේෂ සඳහා වන වාර්ෂික පොලී අනුපාතය තීරණය කරනු ලබයි. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල තුළ සේවානියුක්තිකයාගේ ආයෝජනයන් සුරක්ෂිතව සහ ක්‍රමානුකූලව වාර්ෂිකව වර්ධනය වන නිසා ජීවිතයේ අවසාන කාලසීමාව තුළ දී ආර්ථික සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ තහවුරුවක් සේවානියුක්තිකයාට ලැබේ.

සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ජීවිතයේ සැදෑ සමයට සවියක් වන අතර, දැනට පවතින ශේෂය සුරැකුමක් ලෙස තබා එහි ශේෂයෙන් 3/4 කට සමාන මුදලක් නිවාස ණයක් වශයෙන් ද ලබා ගත හැක. ඒ අනුව, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විශ්‍රාම දිවියට පෙර නිවාස සිහිනය ඉෂ්ටකර ගැනීමට ද දායක වේ.