බලපත්‍රලාභී ක්ෂුද්‍රමූල්‍ය ආයතන

2021 ජුනි 30 වැනි දිනට

අංකය

නම සහ ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර
1.

බෙරෙන්ඩිනා මයික්‍රො ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් කම්පැනි ලිමිටඩ්
44/3, තුන්වන මහල
නාරාහේන්පිට පාර
නාවල

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 4380830
(94) 11 4209677
info@berendina.org
www.berendina.org
2.

ලක් ජය මයික්‍රො ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ්
386 බී/1/1, පළමු මහල
හයිලෙවල් පාර
පන්නිපිටිය

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 2851288
(94) 11 2844527
inquiries@lakjaya.com
https://srilanka.asa-international.com/
3.

දුම්බර මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් ලිමිටඩ්
47, මීගමුව පාර
මීරිගම

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය

(94) 33 2276355
(94) 33 2276355
dumbara@dmcl.lk
www.dmcl.lk
4.

සෙජය මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් ලිමිටඩ්
219, දුම්රියපොළ පාර
උඩහමුල්ල
නුගේගොඩ

දුරකතනය 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් ලිපිනය 
වෙබ් අඩවිය

(94) 11 4323123
(94) 11 4503993
info@sejayacredit.com
www.sejayacredit.com