உாிமம்பெற்ற நுண்பாக நிதி நிறுவனங்கள்

2021 யூன் 30இல் உள்ளவாறு

இல.

 பெயா் மற்றும் விலாசம்

தொடா்பு கொள்ள வேண்டி விபரங்கள்
1.

பெரன்டினா மைக்ரோ இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் கம்பனி லிமிடெட்
44/3, 3ஆம் தளம்
நாரயன்பிட்ட வீதி
நாவல

தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்

(94) 11 4380830
(94) 11 4209677
info@berendina.org
www.berendina.org
2.

லக் ஜய மைக்ரோ பினான்ஸ் கம்பனி லிமிடெட்
386 பி/1/1, 1ஆம் தளம்
கைலெவல் வீதி
பன்னிப்பிட்டிய

தொலைபேசி
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்>

(94) 11 2851288 
(94) 11 2844527
inquiries@lakjaya.com
https://srilanka.asa-international.com/

3.

தும்பற மைக்றோ கிறடிற் லிமிடெட்
இல.47, நீா்கொழும்பு வீதி
மீரிகம

தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்

(94) 33 2276355
(94) 33 2276355
dumbara@dmcl.lk
www.dmcl.lk

4.

செயஜ மைக்றோ கிறடிற் லிமிடெட்
219, புகையிரத வீதி
உடகமுல்ல
நீா்கொழும்பு

தொலைபேசி
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்
வெப்தளம்

(94) 11 4323123
(94) 11 4503993
info@sejayacredit.com
www.sejayacredit.com