ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය, සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය සහ ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් තබයි

2006 අංක 6 දරන මුදල් ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව 2019 අගෝස්තු 28 වන දින ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය,සහාධිපත්‍ය  කළමනාකරණ අධිකාරිය සහ ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය සමඟ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පරිශ්‍රයේදී අවබෝධතා ගිවිසුම් වලට එළැඹිණි.

සහාධිපත්‍ය සංවර්ධකයින් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බලපත්‍රලත් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අලෙවිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ / ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ නීතිමය බැඳීම් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම සඳහා තොරතුරු සැපයීම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය සහ ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වෙතින් අපේක්ෂා කරන සහයෝගය නිර්ණය කිරීම මෙහි පරමාර්ථය විය.

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Tuesday, September 3, 2019