ශ්‍රී ලංකාව තම ජාතික ගෙවීම් කාඩ්පත් ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ලංකාක්ලියර් (පුද්ගලික) සමාගම සමග එක්ව ජාතික ගෙවීම් කාඩ්පත් ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් රට තුල ගෙවීම් ඉතිහාසයෙහි වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන ලදී. ජාතික ගෙවීම් කාඩ්පත් ක්‍රමය ලංකාක්ලියර් (පුද්ගලික) සමාගම විසින් මෙහෙයවනු ලබන අතර එය ජාත්‍යන්තර ගෙවීම් කාඩ්පත් මෙහෙයුම් සමාගමක් වන ජපානයෙහි ජේසීබී ඉන්ටර්නැෂනල් (JCB International) ආයතනය සමග සම්බන්ධ වී කටයුතු කරනු ලබයි. ආරම්භයේදී මෙම කාඩ්පත් ක්‍රමය යටතේ හර කාඩ්පතක් නිකුත් කරනු ඇත. මෙයට අමතරව, ජාතික ගෙවීම් කාඩ්පත් ක්‍රමය යටතේ නිකුත් කරනු ලබන කාඩ්පත් වලින් මුදල් ආපසු ගැනීම් සඳහා ලංකාපේ (LankaPay) ජාලය සමග සම්බන්ධව රටපුරා ක්‍රියාත්මක වන 4,800 කට අධික ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර මගින් කල හැක.

සම්පුර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Monday, June 24, 2019