විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය - 2022 දෙසැම්බර්

2022 වසරේ අපනයන ආදායම, 2021 වසරේ වාර්තා වූ ඉහළම අගයට වඩා සියයට 4.9ක ඉහළ යෑමක් වාර්තා කරමින්, ප්‍රථම වරට එ.ජ. ඩොලර් බිලියන 13 ඉක්මවා ගියේය. මෙම වර්ධනය සඳහා ඇඟලුම්, මැණික්, දියමන්ති හා ස්වර්ණාභරණ, යන්ත්‍රසූත්‍ර හා යාන්ත්‍රික උපකරණ සහ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදිත ඇතුළු කාර්මික අපනයන ආදායම ඉහළ යෑම හේතු විය. මේ අතර, 2022 වසරේ සමස්ත ආනයන වියදම, වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත සියයට 11.4ක පහළ යෑමක් වාර්තා කරමින් එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 18,291ක් වූ අතර, මේ සඳහා හදිසි නොවන ආනයන සීමා කීරීමට ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග සහ 2022 වසරේ වැඩි කාලයක් වෙළඳපොළ තුළ පැවති විදේශ විනිමය ද්‍රවශීලතා ගැටළු හේතු විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, 2022 වසරේ වෙළඳ ගිණුමේ හිඟය, 2021 වසරේ වාර්තා වූ එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 8,139 සිට, 2010 වසරේ සිට වාර්තා වූ අවම අගය ලෙස, එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 5,185 දක්වා පහළ ගියේය. වෙළඳ ගිණුමේ සමස්ත හිඟයෙහි පහළ යෑම සඳහා බලපෑ ප්‍රධාන අයිතම රූප සටහන 1 මගින් දැක්වේ.

සම්පුර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Tuesday, January 31, 2023