ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව - 2020 වසර සඳහා බැංකු නිවාඩු දිනයන්

දිනය

විිස්තරය

ජනවාරි 10, සිකුරාදා දුරුතු පුර පසළොස්වක පෝය දිනය   බැ.ර.
ජනවාරි 15, බදාදා දෙමළ තෛපොංගල් දිනය    බැ.ර.වෙ.
   
පෙබරවාරි 04, අඟහරුවාදා ජාතික දිනය     බැ.ර.වෙ.
පෙබරවාරි 08, සෙනසුරාදා නවම් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
පෙබරවාරි 21, සිකුරාදා මහා ශිව රාත්‍රී දිනය    බැ.ර.
   
මාර්තු 09, සඳුදා මැදින් පුර පසලොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
අප්‍රේල් 07, අඟහරුවාදා බක් පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
අප්‍රේල් 10, සිකුරාදා මහ සිකුරාදා දිනය    බැ.ර.
අප්‍රේල් 12, ඉරිදා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය    බැ.ර.වෙ.
අප්‍රේල් 13, සඳුදා සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනය     බැ.ර.වෙ.
අප්‍රේල් 14, අඟහරුවාදා විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනය (සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු දිනට පෙර දිනය ඉරිදාට යෙදී ඇති බැවින්)    බැ.
   
මැයි 01, සිකුරාදා ලෝක කම්කරු දිනය     බැ.ර.වෙ.
මැයි 07, බ්‍රහස්පතින්දා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
මැයි 08, සිකුරාදා වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දිනයට පසු දිනය    බැ.ර.වෙ.
මැයි 25, සඳුදා ඊදුල්-පීතර් (රාමසාන් දිනය)    බැ.ර.
   
ජූනි 05, සිකුරාදා පොසොන් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
ජූලි 04, සෙනසුරාදා ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
අගෝස්තු 01, සෙනසුරාදා ඊදුල් අල්හා (හජ්ජි උත්සව දිනය)    බැ.ර.
අගෝස්තු 03, සඳුදා නිකිණි පුර ‍පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
   
සැප්තැම්බර් 01, අඟහරුවාදා බිනර පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
ඔක්තෝබර් 01, බ්‍රහස්පතින්දා අධි - වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
ඔක්තෝබර් 30, සිකුරාදා මිලාන්-දුන් නබි (නබි නායකතුමාගේ උපන්දිනය)    බැ.ර.වෙ.
ඔක්තෝබර් 30, සිකුරාදා වප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
නොවැම්බර් 14, සෙනසුරාදා දීපවාලී උත්සව දිනය    බැ.ර.
නොවැම්බර් 29, ඉරිදා ඉල් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය    බැ.ර.
   
දෙසැම්බර් 25, සිකුරාදා නත්තල් දිනය    බැ.ර.වෙ.
දෙසැම්බර් 29, අඟහරුවාදා උඳුවප් පුර පසළොස්වක පෝය දිනය     බැ.ර.
   
බැ – බැංකු නිවාඩු              ර – රජයේ නිවාඩු                වෙ - වෙළෙඳ නිවාඩු
සියලු ම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදි දිනයන් බැංකු නිවාඩු දිනයන් වේ.