இலங்கை மத்திய வங்கி - 2020 இற்கான வங்கி விடுமுறைகள்

திகதி

விபரம்

சனவரி 10, வெள்ளிக்கிழமை துருத்து முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
சனவரி 15,புதன்கிழமை தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம்   வ.அ.வர்.
   
பெப்புருவரி 04, செவ்வாய்க்கிழமை தேசிய தினம்   வ.அ.வர்.
பெப்புருவரி 08, சனிக்கிழமை நவம் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ. 
பெப்புருவரி 21, வெள்ளிக்கிழமை மகா சிவராத்திரி தினம்    வ.அ.
   
மாச்சு 09, திங்கட்கிழமை மெதின் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
ஏப்பிறல் 07, செவ்வாய்க்கிழமை பக் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
ஏப்பிறல் 10, வெள்ளிக்கிழமை பெரிய வெள்ளி    வ.அ.
ஏப்பிறல் 12 , ஞாயிற்றுக்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினத்திற்கு முந்திய தினம்    வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 13, திங்கட்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்   வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 14, செவ்வாய்க்கிழமை விசேட வங்கி விடுமுறை (சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினத்திற்கு முந்திய தினம் (ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் அதற்குப் பதிலாக)    வ.
   
மே 01, வெள்ளிக்கிழமை மே தினம்    வ.அ.வர்.
மே 07, வியாழக்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
மே 08, வெள்ளிக்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த நாள்    வ.அ.வர்.
மே 25, திங்கட்கிழமை ஈதுல் பித்ர் (ரம்ழான் பெருநாள் தினம்)   வ.அ.
   
யூன் 05, வெள்ளிக்கிழமை பொசொன் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
யூலை 04, சனிக்கிழமை எசல முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
   
ஓகத்து 01, சனிக்கிழமை ஈதுல் அழ்ஹா (ஹஜ் பெருநாள் தினம்)   வ.அ.
ஓகத்து 03, திங்கட்கிழமை  நிக்கினி முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
செத்தெம்பர் 01, செவ்வாய்க்கிழமை பினர முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
ஒத்தோபர் 01, வியாழக்கிழமை அதி வப் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
ஒத்தோபர் 30, வெள்ளிக்கிழமை மீலா துன் நபி (புனித நபிகளின் பிறந்த தினம்)     வ.அ.வர்.
ஒத்தோபர் 30, வெள்ளிக்கிழமை வப் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
நவெம்பர் 14, சனிக்கிழமை தீபாவளித் திருநாள் தினம்    வ.அ.
நவெம்பர் 29, ஞாயிற்றுக்கிழமை இல் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
திசெம்பர் 25, வெள்ளிக்கிழமை நத்தார் பண்டிகை    வ.அ.வர்.
திசெம்பர் 29, செவ்வாய்க்கிழமை உந்துவப் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
   
வ – வங்கி விடுமுறை              அ – அரச விடுமுறை                வர். - வர்த்தக விடுமுறை
அனைத்து சனி மற்றும் ஞாயிறு தினங்கள் வங்கி விடுமுறைகளாகும்