වාර්ෂික වාර්තාව 2017

 

I වන වෙළුම

 

මුල් පිටු

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   මූලික සමාජ දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1. ආර්ථික, මිල සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව , ඉදිරි දැක්ම සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම සහ ආදායම

      3. ආර්ථික සහ සමාජ යටිතල පහසුකම්

      4. මිල, වැටුප්, සේවා නියුක්තිය සහ ඵලදායිතාව

      5. විදේශීය අංශයේ ප්‍රවණතා හා ප්‍රතිපත්ති

      6. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

      7. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය , මුදල්, ණය සහ පොලී අනුපාතික

      8. මූල්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පද්ධති ස්ථායිතාව

      ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්වීම් සහ ක්‍රියාමාර්ග 2017


සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

විශේෂ සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

 

2 වන වෙළුම

 

මුල් පිටු

 

II කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩ කටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාළ රජය හා මුදල් මණ්ඩලය විසින් වසර තුළදී උපයෝගී කරගනු ලැබූ පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 2017   වර්ෂයේ සම්මත කරන ලද ප්‍රධාන නීති අණපනත්