වාර්ෂික වාර්තාව 2004

 

මුල් පිටු

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   මූලික සමාජ දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1. ආර්ථික  ක්‍රියාකාරීත්වය, ඉදිරි දැක්ම සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. ජාතික නිෂ්පාදිතය සහ වියදම

      3. ආර්ථික හා සමාජ යටිතල පහසුකම්

      4. මිල, වැටුප් සහ සේවා නියුක්තිය

      5. විදේශීය අංශයේ ප්‍රවණතා හා ප්‍රතිපත්ති

      6. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

      7. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය , මුදල්, ණය සහ පොලී අනුපාතික

      8. මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රවණතා සහ ස්ථායිතාව

 

II කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

   මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2004 වර්ෂයේ දී උපයෝගී කරගනු ලැබූ ප්‍රධාන පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 2004 වර්ෂයේ සම්මත කරන ලද ප්‍රධාන නීති අණපනත්

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

විශේෂ සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය