වාර්ෂික වාර්තාව 1972

 

මුල් පිටු

I කොටස

   1972 ආර්ථික හැඩගැස්ම, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

II කොටස - ආර්ථික හා මූල්‍ය උපනතීන් - 1972

   (අ) ජාතික නිෂ්පාදිතය සහ වියදම

   (ආ) කාර්මික නිෂ්පාදනය

   (ඇ) රාජ්‍ය ව්‍යවසාය

   (ඈ) මූල්‍ය හා බැංකු කටයුතු

   (ඉ) ග්‍රාමීය බැංකු කටයුතු සහ ණය

   (ඊ) වර්තන නියැදි සමීක්ෂණ

   (උ) රාජ්‍ය මූල්‍ය

   (ඌ) ගෙවුම් ශේෂය හා විදේශීය වත්කම්

   (එ) මිළ සහ වැටුප්

   (ඒ) සේවා නියුක්තිය සහ කම්කරු සම්බන්ධතා

   (ඔ) විදේශීය වෙළෙදාම

III කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කටයුතු හා ගිණුම්

IV කොටස

   කාර්ය මණ්ඩල පුවත්

පරිශිෂ්ටය I

   (අ) ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව විසින් 1972 දී පනවන ලද, ප්‍රධාන නීතිවලින් උපුටාගත්, මහ බැංකුවේ සහ බැංකු ආයතන කටයුතු හා ගනුදෙනුවලට අදාල කොටස්

   (ආ) 1972 දී මුදල් මණ්ඩලය විසින් සකස් කර ගන්න ලද ප්‍රධාන පාලන විධිවිධාන

පරිශිෂ්ටය II

   සංඛ්‍යා සටහන්

පරිශිෂ්ටය III

   රූපසටහන්