වාර්ෂික වාර්තාව 1971

 

මුල් පිටු

I කොටස

   1971 ආර්ථික හැඩගැස්ම, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

II කොටස - ආර්ථික හා මූල්‍ය උපනතීන් - 1971

   (අ) ජාතික නිෂ්පාදිතය සහ වියදම

   (ආ) කාර්මික නිෂ්පාදනය

   (ඇ) රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන්

   (ඈ) මූල්‍ය හා බැංකු කටයුතු හැඩගැස්ම

   (ඉ) ග්‍රාමීය බැංකු කටයුතු සහ ණය

   (ඊ) රාජ්‍ය මූල්‍ය

   (උ) ගෙවුම් ශේෂය හා විදේශීය වත්කම්

   (ඌ) මිළ සහ වැටුප්

   (එ) සේවා නියුක්තිය සහ කම්කරු සම්බන්ධතා

   (ඒ) විදේශීය වෙළෙදාම

III කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කටයුතු හා ගිණුම්

IV කොටස

   කාර්ය මණ්ඩල පුවත්

පරිශිෂ්ටය I

   (අ) ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින් 1971 දී පනවන ලද ප්‍රධාන නීතිවලින් උපුටාගත් මහ බැංකුවේ සහ බැංකු ආයතන කටයුතු හා ගනුදෙනුවලට අදාල කොටස්

   (ආ) 1971 දී මුදල් මණ්ඩලය විසින් සකස් කර ගන්න ලද ප්‍රධාන පාලන විධිවිධාන

පරිශිෂ්ටය II

   සංඛ්‍යා සටහන්

පරිශිෂ්ටය III

   රූපසටහන්