තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය

නිවේදනය - 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබද පනත

 

RTI වාර්ෂික වාර්තාව

2022 වාර්ෂික වාර්තාව - PDF ලෙස ලබාගත හැක

2021 වාර්ෂික වාර්තාව - PDF ලෙස ලබාගත හැක

2020 වාර්ෂික වාර්තාව - PDF ලෙස ලබාගත හැක

2019 වාර්ෂික වාර්තාව - PDF ලෙස ලබාගත හැක