தகவல்களுக்கான உரிமை

அறிவித்தல் - 2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவல்களுக்கான உாிமைச் சட்டத்திற்கிணங்க

தகவல்களுக்கான உரிமை சட்டம்

 

RTI ஆண்டறிக்கை

ஆண்டறிக்கை 2022 - Download PDF

ஆண்டறிக்கை 2021 - Download PDF

ஆண்டறிக்கை 2020 - Download PDF

ஆண்டறிக்கை 2019 - Download PDF