ආකෘතිපත්‍ර සහ බාගත කිරීම්

 

ආකෘතිපත්‍ර

බිම්පුත් ෆිනෑන්ස් පී. එල්. සී. - හිමිකම් අයදුම්පත්‍රය සහ ප්‍රකාශය

කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ පෝරමය - ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ ද්‍රවශීලතා ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී., ද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ක්‍රෙඩිට් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් සහ ටී.කේ.එස්. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යන ආයතනවල තැන්පතුකරුවන් සඳහා රක්ෂණ වන්දි මුදල් ගෙවීම

සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. සහ ද ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ක්‍රෙඩිට් ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ්  - හිමිකම් අයදුම්පත්‍රය සහ ප්‍රකාශය

ටී.කේ.එස්. ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් - හිමිකම් අයදුම්පත්‍රය සහ ප්‍රකාශය

ස්ටැන්ඩර්ඩ් ක්‍රෙඩිට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් ලිමිටඩ් හිමිකම් පත්‍රිකාව සහ ප්‍රකාශනය

සිතා මතා විකෘති ලද, හානි කරන ලද හා වෙනස් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවහාර මුදල් පිළිබඳ ප්‍රකාශය

කාසි තොග වශයෙන් නිකුත් කිරීම