அறிவிப்புக்கள்

 

விண்ணப்பங்கள் மற்றும் பதிவிறக்கங்கள்

Bimputh Finance PLC - Claim Form with Declaration

ஒப்புதல் படிவம் - சென்றல் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி, த ஸ்ராண்டட் கிறடிற் பினான்ஸ் லிமிட்டெட், ரி.கே.எஸ் பினான்ஸ் லிமிடெட் ஆகியவற்றின் வைப்பாளர்களுக்கான இலங்கை வைப்புக் காப்புறுதி மற்றும் திரவத்தன்மை உதவித் திடட்த்தின் ஊடான இழப்பீட்டுக் கொடுப்பனவுகள்

TKS Finance Limited (TKSFL) - Claim Form with Declaration

ஸ்டான்டட் கிறடிற் அன்ட் பினான்ஸ் லிமிடெட் பிரகடனத்துடனான கோரல் படிவம் 

வேண்டுமென்றே சேதப்படுத்தப்பட்ட, உருச்சிதைக்கப்பட்ட அல்லது மாற்றம் செய்யப்பட்ட நாணயத்தாள்கள் சம்பந்தமான பிரகடனம்

 Sri Lankan FinTech Regulatory Sandbox

Application Form to be Appointed as a Qualified Auditor to Audit the Accounts of Licensed Banks

நாணயக்குற்றிகளை தொகையாக வழங்கல்