ඇමතුම් තොරතුරු

ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලිපිනය

විමසීම්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

තැපැල් පෙට්ටිය 590

කොළඹ 1

ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: 0112477000

විද්‍යුත් ලිපිනය:

මහ බැංකුව විසින් නියාමනය කරනු ලබන ආයතනවලට අදාළ විමසීම් සහ පැමිණිලි සහ යොමු කිරීම සඳහා

ලිපිනය: මූල්‍ය පාරිභෝගික සබඳතා දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, අංක 30, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01

ක්ෂණික ඇමතුම්: 1935 (විමසීම් පමණි)

දුරකතනය: +94 11 247 7966 (විමසීම් පමණි)

ෆැක්ස්: +94 11 247 7744

විද්‍යුත් ලිපිනය:

පිහිටීම

 

ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

අනුරාධපුරය

තැපැල් පෙට්ටිය 2, පියවර 1

අනුරාධපුරය

දුරකතනය: 0252222047

ෆැක්ස්: 0252225689

මාතලේ

805, ත්‍රිකුණාමල වීදිය

මණ්දණ්ඩාවල, මාතලේ

දුරකතනය: 0662222167

ෆැක්ස්: 0662222175

මාතර

තැපැල් පෙට්ටිය 35, 

අනගාරික ධර්මපාල මාවත, මාතර

දුරකතනය: 0412222269

ෆැක්ස්: 0412222719

ත්‍රිකුණාමලය

103, තැපැල් කාර්යාල පාර

ත්‍රිකුණාමලය

දුරකතනය: 0262226965

ෆැක්ස්: 0262226967

කිලිනොච්චිය

අරිවියල් නගර්

කිලිනොච්චිය

දුරකතනය: 0212285912

ෆැක්ස්: 0212285911

නුවරඑළිය

84, බදුල්ල පාර

නුවරඑළිය

දුරකතනය: 0523059002

ෆැක්ස්: 0522224294

බැංකු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය

අංක 58,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත
රාජගිරිය

දුරකතනය: 94 - 11 2477840
ෆැක්ස්: 94 -11 2867384
විද්‍යුත් ලිපිනය:

 

නිවාඩු දිනයන්

2023 වසර සඳහා නිවාඩු දිනයන් මෙතැනින් බලන්න

විවෘත ව තබන වේලාවන්

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා, 8:00 සිට 16:15 දක්වා (ET)