නිරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය

(එ.ජ. ඩොලරයකට ශ්‍රී ලංකා රුපියල්)

නිරූපිත එතැන් එ.ජ.ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතිකය යනු පෙර දිනයේදී දේශීය විදේශ විනිමය වෙළදපොළහි එ.ජ.ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියලහි සිදු වූ සමස්ථ සැබෑ එතැන් ගණුදෙණුවල බර තැබූ සාමාන්‍ය අගය වේ.