ஐ.அ.டொலர்/ இலங்கை ரூபா உடன் செலாவணி வீதத்தின் நடு வீதம் (ஒரு ஐ.அ.டொலருக்கான இல.ரூபா)

(ஐ.அ.டொலர் 1 இற்கு இல.ரூபா)

ஐ.அ.டொலர்/ இலங்கை ரூபா உடன் செலாவணி வீதத்தின் நடு வீதம் என்பது உள்நாட்டு வங்கிகளுக்கிடையிலான வெளிநாட்டுச் செலாவணிச் சந்தையில் முந்தி/ பிந்திக் கிடைக்கப்பெறுகின்ற தொழில் நாள் முழுவதும் செய்யப்படுகின்ற அனைத்து உண்மையான ஐ.அ.டொலா்/ இலங்கை ரூபா உடன் கொடுக்கல்வாங்கல்களின் நிறையேற்றப்பட்ட சராசரி வீதமாகும்.