ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය

වෘත්තිය ගැනුම්කරුවන්, ව්‍යාපාර පිළිබඳ ව තීරණ ගන්නන් හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයින්ට කර්මාන්ත තත්ත්වයන් පිළිබඳ ව මනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වන කාලීන දත්ත ලබා දීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව 2015 මැයි මස සිට නිෂ්පාදන සහ සේවා කටයුතුවලට අදාළ ව ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණයක් ආරම්භ කළේ ය. මෙම සමීක්ෂණය මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මාසික ව පවත්වන ලද අතර එය 2016 අප්‍රේල් මාසය වන විට වසරක කාල රාමුවක් සම්පූර්ණ කළේ ය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙම දත්ත මහජනතාවගේ දැනුම්වත් වීම සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට තීරණය කළේ ය.

පසුගිය ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක අගයන් ද ඇතුළත් ව ඇති 2016 මැයි මස සමීක්ෂණයේ වාර්තාව පහත දක්වා ඇත. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වෙඩ් අඩවිියේ සංඛ්‍යාන අංශය යටතේ මෙම සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල සඳහා ප්‍රවේශ විය හැකි අතර මෙම තොරතුරු මාසික පදනමින් යාවත්කාලීන වනු ඇත. 

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Friday, June 24, 2016