கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் அளவீடு

2015 மே தொடக்கம் நாட்டின் தயாரிப்பு மற்றும் பணிகள் துறைகள் தொடர்பாக கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண ;அளவீடொன்றினை நடத்துவதற்காக இலங்கை மத்திய வங்கியின் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துவந்துள்ளது. இவ்வளவீட்டின் நோகக் ம் யாதெனில் கொள்வனவு தொழில்சார் நிபுணர்கள், வியாபாரத் தீர்மானங்களை மேற்கொள்வோா் மற்றும் பொருளாதாரப் பகுப்பாய்வாளர் ஆகியோர் தொழில்துறை நிலைமைகளைச் சிறந்த முறையில் விளங்கிக் கொள்ளும் விதத்தில் அவர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் தரவுத் தொகுதியை வழங்குவதேயாகும். இவ்வளவீடானது, மாதாந்தம் திணைக்களத்தினால் நடத்தப்படுவதுடன் 2016 ஏப்பிறலில் ஒரு வருடச்சுற்று பூர்த்தியடைந்திருக்கிறது. எனவே, இலங்கை மத்திய வங்கி பொதுமக்களின் தகவலுக்காக அளவீட்டின் பெறுபேறுகளை வெளியிடத் தீர்மானித்திருக்கிறது. 2016 மே மாதத்திற்கான கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண ; அளவீட்டின் பெறுபேறுகள் மீதான அறிக்கையானது கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெணண்pன் கடந்த காலத்திற்குரிய தொடர்களுடன் சேர்த்து கீழே தரப்படுகிறது. அளவீட்டின் பெறுபேறுகளை புள்ளிவிபரப் பிரிவின ;கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கியின் வெப்தளத்தினூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.   

முழுவடிவம்

Published Date: 

Friday, June 24, 2016