"තක්ෂිලාව" - ජූලි 11 අඟහරුවාදා - ජාතික අදායම් සංකල්පය

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය හා එක්ව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අනුග්‍රහයෙන් හා සම්පත් දායකත්වයෙන් බැංකු විදු පියෙස සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉදිරිපත් කරන "තක්ෂිලාව" 2017 අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) ආර්ථික විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා
Friday, July 14, 2017

Video Language: