"තක්ෂිලාව" - ජූලි 13 බ්‍රහස්පතින්දා - දරිද්‍රතාවයේ උපනතීන්

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය හා එක්ව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අනුග්‍රහයෙන් හා සම්පත් දායකත්වයෙන් බැංකු විදු පියෙස සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉදිරිපත් කරන "තක්ෂිලාව"
Friday, July 14, 2017

Video Language: