"තක්ෂිලාව" - ජූලි 18 අඟහරුවාදා - ගෙවුම් ශේෂය හා විදේශ මුල්‍යය

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය හා එක්ව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අනුග්‍රහයෙන් හා සම්පත් දායකත්වයෙන් බැංකු විදු පියෙස සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉදිරිපත් කරන "තක්ෂිලාව"
Tuesday, July 18, 2017

Video Language: