ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය - 2022 දෙසැම්බර්

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකවලට අනුව 2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී, සේවා ක්‍රියාකාරකම්වල වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණු අතර,  නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල පසුගාමීබව තවදුරටත් දක්නට ලැබුණි.

නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්හි අඛණ්ඩ පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරමින්, නිෂ්පාදන අංශයේ ගැනුම් කළමණාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2022 දෙසැම්බර් මාසයේ දී 44.8ක අගයක් වාර්තා කරණ ලදී. මෙම පසුබෑම කෙරෙහි ඇණවුමක් සැපයීමට සැපයුම්කරුවන්ට ගතවන කාලය හැර අනෙකුත් සියලුම උප-දර්ශකයන්ගේ පහත වැටීම හේතු විය.

සේවා අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය, අඛණ්ඩව මාස දෙකක් පහත වැටීමෙන් පසුව 2022 දෙසැම්බර් මාසයේ දී 51.6ක දර්ශක අගයක් වාර්තා කරමින් වර්ධන කලාපයට නැවත ලඟා විය. මෙම ඉහළ යෑම සඳහා නව ව්‍යාපාර, ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් සහ අපේක්ෂිත ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම්හි සිදු වූ වර්ධනය හේතු විය. කෙසේ වෙතත්, සේවා නියුක්තිය සහ නිමකිරීමට නියමිත කාර්යයන් අඛණ්ඩව පහත වැටුණි.

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Tuesday, January 17, 2023