මාසික විවරණිකාව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාර්ය මණ්ඩල කර්තෘ කමිටුවක මග පෙන්වීම යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු විවරණිකාව මාසික ව නිකුත් කරනු ලබයි. නිල දැනුම්දීම් සහ කතුවරයෙකුට අයත් ලිපි හැර එම විවරණිකාවෙහි සඳහන් අනෙකුත් සියලු ම අර්ථකථන හා මතවාද සඳහා වගකීම මෙම කමිටුව විසින් දරනු ලබයි. කෙ සේ වෙතත්, මෙම අර්ථකථන හා මතවාද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු මුදල් මණ්ඩලයේ නිල මතවාද ලෙස සැලකීම සුදුසු නොවේ. මෙම විවරණකාවේ සඳහන් කරුණු පූර්ව අවසරයකින් තොර ව (කර්තෘ හිමිකම් සහිත යැ යි සඳහන් නො වුව හොත්) සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටස් වශයෙන් නැවත පළ කිරීම හෝ පරිවර්තනය කිරීම සිදු කළ හැකි අතර එම අවස්ථ‍ාවේ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා විවරණිකාව පිළිබඳ සඳහන් කළ යුතු ය.

ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පළ කෙරෙන මෙම විවරණිකාව සංඛ්‍යාන, පුවත්පත් නිවේදන, මහජනයා වෙත කෙරෙන දැනුම්දීම්, දේශන හා අනෙකුත් වැදගත් තොරතුරු පිළිබඳ විස්තර සපයයි.