පුවත්පත් නිවේදන

රජයේ සුරැකුම්පත්

රජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිවේදන

විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අදාලව නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිවේදන

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය සඳහා නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිවේදන

උද්ධමනය

උද්ධමනයට අදාලව නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිවේදන

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක සමීක්ෂණය සඳහා නිකුත් කරන ලද පුවත්පත් නිවේදන

විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු

වෙනත් පුවත්පත් නිවේදන

වෙනත්

වෙනත් පුවත්පත් නිවේදන