ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2019 වසර සඳහා වන සිය වාර්ෂික වාර්තාව නිකුත් කරයි

1949 අංක 58 දරන මුදල් න‍ීති පනතේ 35 වන වගන්තියට අනුව‍, ‍ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ම‍ණ්ඩලයේ  70 වැනි වාර්ෂික වාර්තාව මහ බැංකු අ‍ධිපති දේශමාන්‍ය මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්‍‍ෂ්මන් මහතා විසින් ගරු අග්‍රමාත්‍ය සහ මුදල්‍, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ  මැතිතුමා වෙත පි‍ළිගන්වන ලදී.

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Tuesday, April 28, 2020