ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය - 2021 ජූනි

මැයි මාසයේ දී නිෂ්පාදන සහ සේවා යන ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශක පහළ යන ලදී.

 COVID-19 වසංගතයේ තුන්වන රැල්ල මගින් ඇතිවූ අහිතකර බලපෑම් යම් පමණකින් සමනය වීමක් පෙන්නුම් කරමින් ජුනි මාසය තුළ නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල සුළු ප්‍රගමනයක් දක්නට ලැබුණි.

සේවා අංශයෙහි ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය, අඛණ්ඩව මාස දෙකක් පහත වැටීමෙන් පසුව, 2021 ජුනි මාසයේ දී 51.3ක දර්ශක අගයක් වාර්තා කරමින් වර්ධන කලාපයට නැවත පැමිණියේය.

සම්පුර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Thursday, July 15, 2021