ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය - 2019 සැප්තැම්බර්

2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් අඩු වේගයකින් වර්ධනය විය. ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය 2019 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව දර්ශකාංක 1.9 කින් පහළ යමින් 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ දර්ශක අගය 54.7 ක් ලෙස වාර්තා කරන ලදී. සැප්තැම්බර් මාසය තුළදී නිෂ්පාදන සහ නව ඇණවුම් වල සිදුවූ මන්දගාමීත්වය, නිෂ්පාදන අංශයේ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය අඩු වේගයකින් වර්ධනය වීම කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය. නිෂ්පාදනයේ සිදුවූ මන්දගාමීත්වය විශේෂයෙන්ම, ආහාර හා පාන වර්ග සහ රෙදිපිළි හා ඇඟළුම් නිෂ්පාදන අංශයන්හි ක්‍රියාකාරකම් මගින් දැක ගත හැක. නව ඇණවුම් සහ නිෂ්පාදන අඩු වේගයකින් වර්ධනය වුවද, අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා විශේෂයෙන්ම, ආහාර හා පාන වර්ග නිෂ්පාදන අංශයේ ගැනුම් තොග සැළකිය යුතු ලෙස ඉහළ යන ලදී. 

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Tuesday, October 15, 2019