ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වා ගනී

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය 2024 මැයි මස 27 වැනි දින පැවති රැස්වීමේ දී මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය (SDFR) සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (SLFR), පිළිවෙළින්, සියයට 8.50 සහ සියයට 9.50 ලෙස දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වාගෙන යෑමට තීරණය කළේය. ආර්ථිකයට එහි විභව නිමැවුම් මට්ටම කරා ළඟා වීමට සහාය වෙමින්, මැදි කාලීනව උද්ධමනය ඉලක්කගත සියයට 5ක මට්ටමේ පවත්වාගෙන යෑම සඳහා වත්මන් සහ අපේක්ෂිත සාර්ව ආර්ථික ප්‍රවණතා මෙන්ම දේශීය හා ගෝලීයව ඇතිවිය හැකි අවදානම් පිළිබඳව ද මනාව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය මෙම තීරණයට එළැඹිණි. මැදි කාලීන උද්ධමන ඉදිරි දැක්ම වර්තමානයේ පවතින ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික මට්ටම හා අනුකූලව පැවතීමත් උද්ධමන අපේක්ෂා මනාව පාලනය වී පවතින තත්ත්වයක් තුළ, ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික සහ අනෙකුත් පදනම් පොලී අනුපාතිකවලට අනුකූලව, දේශීය මුදල් තත්ත්ව ලිහිල් වීම සහ දේශීය ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් යථා තත්ත්වයට පත් වීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන වෙළඳපොළ ණය පොලී අනුපාතික තවදුරටත් අඩු කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳ මුදල් ප්‍රතිපත්ති මණ්ඩලය විසින් අවධානය යොමු කරන ලදී.

සම්පුර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Tuesday, May 28, 2024