විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය - 2023 ජූලි

වෙළඳ හිඟය, 2022 වසරේ ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව අපනයන ඉපැයීම් පහළ යෑමෙහි සහ ආනයන වියදම් ඉහළ යෑමෙහි ඒකාබද්ධ බලපෑම හේතුවෙන් 2023 වසරේ ජූලි මාසයේ දී පුළුල් විය. කෙසේ වෙතත්, ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා කාලපර්ච්ඡේදය තුළ සමස්ත වෙළඳ හිඟය, 2022 වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව බෙහෙවින් අඩු මට්ටමක පැවතුණි.

2023 වසරේ ජූලි මාසයේ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගිය අතර සංචාරක ඉපැයීම් පසුගිය වසරේ එම කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව අඛණ්ඩව වර්ධනය විය.

2023 වසරේ ජූලි මාසයේ දී රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් වෙළඳපොළෙහි විදේශ ආයෝජනවල කැපී පෙනෙන ශුද්ධ ගෙවීමක් වාර්තා කළ අතර කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ වෙත ද ශුද්ධ විදේශීය ලැබීම් වාර්තා විය.

දළ නිල සංචිත මට්ටම, 2023 වසරේ ජූලි මාසය අවසානය වන විට එ.ජ. ඩොලර් බිලියන 3.8ක් ලෙස වාර්තා විය.

ශ්‍රී ලංකා රුපියල 2023 වසරේ ජූලි මාසයේ දී එ.ජ. ඩොලරයට සාපේක්ෂව යම් විචලනයක් පෙන්නුම් කළේය.

සම්පුර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Thursday, August 31, 2023