රට තුළ පවතින විදේශ මුදල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියට පවත්වා ගෙන යෑම

රට තුළ පවතින විදේශ මුදල් සංචිත මට්ටම ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ කොවිඩ් - 19 (Covid - 19 ) වසංගත තත්ත්වය නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති විය හැකි අයහපත් බලපෑම සැලකිල්ලට ගෙන ගරු මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ නිර්දේශය සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇති ව ප්‍රාග්ධන ගනුදෙනු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරට අරමුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2020 ජුලි 02 වන දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මාස හයක (06) කාල සීමාවක් සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග හඳුන්වා දෙමින් නියමයක් නිකුත් කරන ලදි.

සම්පුර්ණ ලිපිය

 

Published Date: 

Thursday, July 16, 2020