කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය වෛද්‍ය පීඨයේ 150 වන සංවත්සරය සනිටුහන් කිරීම නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සංසරණය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන සමරු කාසියක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වෛද්‍ය පීඨය ලෙස කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය වෛද්‍ය පීඨය විසින් ලබා දුන් ජාතික දායකත්වය අගයමින් එහි 150 වන සංවත්සරය සනිටුහන් කිරීම නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් රුපියල් 20 ක මුහුණත වටිනාකමක් සහිත සංසරණය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන සමරු කාසියක් නිකුත් කරන ලදී. මෙම කාසිය නිකුත් කිරීම කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය වෛද්‍ය පීඨයේ ඉල්ලීම පරිදි සිදු කරන ලදී.

සම්පුර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Monday, March 21, 2022