වාර්ෂික වාර්තාව 2002

 

මුල් පිටු

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   මූලික සමාජ දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1. ආර්ථික  ක්‍රියාකාරීත්වය, ඉදිරි දැක්ම, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. ජාතික ආදායම සහ වියදම

      3. කෘෂිකර්මය, ධීවර සහ වන සම්පත්

      4. කර්මාන්ත

      5. ආර්ථික හා සමාජ පොදු කාර්ය පිරිවැය

      6. මිල සහ වැටුප්

      7. ජනගහනය, ශ්‍රම බලකාය සහ සේවා නියුක්තිය

      8. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා අයවැය කටයුතු

      9. වෙළෙඳාම, ගෙවුම් තුලනය සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය

      10. මූල්‍ය අංශය

II කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

   මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2002 වර්ෂයේ දී උපයෝගී කරගනු ලැබූ ප්‍රධාන පරිපාලන විධිවිධාන, මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

IV කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 2002 වර්ෂයේ සම්මත කරන ලද ප්‍රධාන නීති අණපනත්

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

විශේෂ සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය