වාර්ෂික වාර්තාව 1995

 

මුල් පිටු

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1. 1995 ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. ජාතික ආදායම හා වියදම

      3. කෘෂිකර්මය, ධීවර සහ වන සම්පත්

      4. කර්මාන්ත

      5. ආර්ථික හා සමාජ පොදු කාර්ය පිරිවැය

      6. මිල සහ වැටුප්

      7. සේවා නියුක්තිය

      8. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති හා අයවැය කටයුතු

      9. වෙළෙඳාම, ගෙවුම් තුලනය සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය

      10. මූල්‍ය අංශය

II කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

   1995 වර්ෂයේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ප්‍රධාන පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 1995 ප්‍රධාන නීති අණපනත්

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය