වාර්ෂික වාර්තාව 1994

 

මුල් පිටු

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1. 1994 ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. ජාතික ආදායම සහ වියදම

      3. කෘෂිකර්මය

      4. කර්මාන්ත

      5. ආර්ථික හා සමාජ පිරිවැය

      6. මිල, වැටුප් හා සේවා නියුක්තිය

      7. වෙළෙඳාම සහ සංචාරක කර්මාන්තය

      8. ගෙවුම් තුලනය

      9. රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

      10. මුදල් සහ බැංකු කටයුතු

II කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

    1994 වර්ෂයේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද ප්‍රධාන පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 1994 ප්‍රධාන නීති අණපනත්

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය