වාර්ෂික වාර්තාව 1988

 

මුල් පිටු

I කොටස

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

   පරිච්ජේද

      1. 1988 ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. ජාතික ආදායම හා වියදම

      3. කෘෂිකර්මය

      4. කර්මාන්ත

      5. ආර්ථික හා සමාජ පිරිවැය

      6. මිල, වැටුප් හා සේවා නියුක්තිය

      7. වෙළෙඳාම සහ සංචාරක කර්මාන්තය

      8. ගෙවුම් තුලනය

      9. රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

      10. මුදල් සහ බැංකු කටයුතු

 

II කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

   මුදල් මණ්ඩලය 1988 දී උපයෝගී කරගනු ලැබූ ප්‍රධාන පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 1988 ප්‍රධාන නීති අණපනත්

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය