වාර්ෂික වාර්තාව 1983

 

මුල් පිටු

I කොටස

   පරිච්ජේද

      1. 1983 ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

      2. දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය, අදායම හා වියදම

      3. කෘෂිකර්මය

      4. කර්මාන්ත

      5. ආර්ථික හා සමාජ  පොදු කාර්ය පිරිවැය

      6. සේවා නියුක්තිය

      7. මිළ

      8. වැටුප්

      9. වෙළෙදාම

      10. සංචාරක ව්‍යාපාරය

      11. ගෙවුම් තුලනය

      12. රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

      13. මුදල් හා බැංකු කටයුතු

 

II කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

III කොටස

   මුදල් මණ්ඩලය 1983 දී උපයෝගී කරගනු ලැබූ ප්‍රධාන පරිපාලන විධිවිධාන

IV කොටස

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 1983 ප්‍රධාන නීති අණපනත්

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය