වාර්ෂික වාර්තාව 1969

 

මුල් පිටු

I කොටස

   1969 ආර්ථික හැඩගැස්ම, ගැටළු සහ ප්‍රතිපත්ති

II කොටස - ආර්ථික හා මූල්‍ය උපනතීන් - 1969

   (අ) ජාතික නිෂ්පාදිතය සහ වියදම

   (ආ) කාර්මික නිෂ්පාදනය

   (ඇ) රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන්

   (ඈ) මූල්‍ය හා බැංකු කටයුතු හැඩගැස්ම

   (ඉ) ග්‍රාමීය ණය

   (ඊ) රාජ්‍ය මූල්‍ය

   (උ) ගෙවුම් ශේෂය, විදේශීය වත්කම් සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය

   (ඌ) මිල සහ වැටුප්

   (එ) සේවා නියුක්තිය සහ කම්කරු සම්බන්ධතා

   (ඒ) විදේශීය වෙළෙදාම

III කොටස

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ කටයුතු හා ගිණුම්

IV කොටස

   කාර්ය මණ්ඩල පුවත්

පරිශිෂ්ටය I

   ලංකා පාර්ලිමේන්තුව විසින් 1969 දී පනවන ලද ප්‍රධාන නීතිවලින් උපුටාගත් මහ බැංකුවේ සහ බැංකු ආයතන කටයුතු හා ගනුදෙනුවලට අදාල කොටස්

පරිශිෂ්ටය II

   සංඛ්‍යා සටහන්

පරිශිෂ්ටය III

   රූපසටහන්