ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය

 

06.03.2024 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2023 හතරවන කාර්තුව

24.11.2023 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2023 තුන්වන කාර්තුව

17.08.2023 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2023 දෙවන කාර්තුව

19.05.2023 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2023 පළමුවන කාර්තුව

14.02.2023 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2022 හතරවන කාර්තුව

16.11.2022 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2022 තුන්වන කාර්තුව

12.08.2022 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2022 දෙවන කාර්තුව

19.05.2022 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2022 පළමුවන කාර්තුව

22.02.2022 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2021 හතරවන කාර්තුව

17.11.2021 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2021 තුන්වන කාර්තුව

19.08.2021 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2021 දෙවන කාර්තුව

10.05.2021 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2021 පළමුවන කාර්තුව

22.02.2021 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2020 හතරවන කාර්තුව

25.11.2020 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2020 තුන්වන කාර්තුව

17.08.2020 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2020 දෙවන කාර්තුව

11.06.2020 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2020 පළමුවන කාර්තුව

28.02.2020 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2019 හතරවන කාර්තුව

27.11.2019 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2019 තුන්වන කාර්තුව

22.08.2019 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2019 දෙවන කාර්තුව

10.06.2019 ණය සැපයුම පිලිබඳ සමීක්ෂණය - 2019 පළමුවන කාර්තුව