සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය 2017 වසරේ තුන්වන කාර්තුවේ දී ආරම්භ කරන ලදී. සහාධිපත්‍ය අංශය මගින් දේපළ වෙළදාම් ක්ෂේත්‍රය සහ එමගින් සමස්ථ ආර්ථිකය කෙරෙහි සපයනු ලබන දායකත්වය හේතු කොටගෙන එම අංශය පිළිබඳ වෙළඳපොළ තොරතුරු එක් රැස් කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම සමීක්ෂණය කාර්තුමය පදනමෙන් සිදු කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා සහාධිපත්‍ය ඉදිකරන්නන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන් සහ වෙළඳපොළේ අනෙකුත් සහාධිපත්‍ය ඉදිකරන්නන් මේ සඳහා සහභාගී වේ.

 

28.12.2021   සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය - 2021 තුන්වන කාර්තුව

04.10.2021   සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය - 2021 දෙවන කාර්තුව

25.06.2021   සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය - 2021 පළමුවන කාර්තුව

26.03.2021   සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය - 2020 හතරවන කාර්තුව

11.01.2021   සහාධිපත්‍ය වෙළඳපොළ සමීක්ෂණය - 2020 තුන්වන කාර්තුව