கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு

 

20.05.2024 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2024

06.03.2024 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - நான்காம் காலாண்டு 2023

24.11.2023 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - மூன்றாம் காலாண்டு 2023

17.08.2023 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - இரண்டாம் காலாண்டு 2023 

19.05.2023 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2023

14.02.2023 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - நான்காம் காலாண்டு 2022

16.11.2022 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - மூன்றாம் காலாண்டு 2022

12.08.2022 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - இரண்டாம் காலாண்டு 2022

19.05.2022 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2022

22.02.2022 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - நான்காம் காலாண்டு 2021

17.11.2021 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - மூன்றாம் காலாண்டு 2021

19.08.2021 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - இரண்டாம் காலாண்டு 2021

10.05.2021 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2021

22.02.2021 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - நான்காம் காலாண்டு 2020

25.11.2020 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - மூன்றாம் காலாண்டு 2020

17.08.2020 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - இரண்டாம் காலாண்டு 2020

11.06.2020 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2020

28.02.2020 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - நான்காம் காலாண்டு 2019

27.11.2019 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - மூன்றாம் காலாண்டு 2019

22.08.2019 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - இரண்டாம் காலாண்டு 2019

10.06.2019 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2019