கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு

 

19.08.2021 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - இரண்டாம் காலாண்டு 2021

10.05.2021 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2021

22.02.2021 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - நான்காம் காலாண்டு 2020

25.11.2020 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - மூன்றாம் காலாண்டு 2020

17.08.2020 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - இரண்டாம் காலாண்டு 2020

11.06.2020 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2020

28.02.2020 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - நான்காம் காலாண்டு 2019

27.11.2019 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - மூன்றாம் காலாண்டு 2019

22.08.2019 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - இரண்டாம் காலாண்டு 2019

10.06.2019 கொடுகடன் வழங்கல் மீதான அளவீடு - முதலாம் காலாண்டு 2019