கூட்டு ஆதன சந்தை ஆய்வு

இலங்கை மத்திய வங்கியின் புள்ளிவிபரத் திணைக்களமானது உண்மைச் சொத்து தொழிற்துறைக்கும் இதனூடாக ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்திற்குமான இத்துறையின் முக்கியத்துவத்தினைக் கருத்திற்கொண்டு சந்தைத் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்குடன் 2017இன் மூன்றாவது காலாண்டுப் பகுதியில் கூட்டு ஆதன சந்தை ஆய்வொன்றினைத் தொடங்கியது. ஆய்வானது காலாண்டு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் பதிலிறுப்பாளர்களாக இலங்கை கூட்டு ஆதன அபிவிருத்தியாளர்கள் அமைப்பின் உறுப்பினர்களும் வேறு முக்கிய சந்தை செயற்பாட்டாளர்களும் உள்ளடக்கப்படுகின்றனர்.

 

28.12.2021   கூட்டு ஆதன சந்தை ஆய்வு - 3 ஆம் காலாண்டு 2021

04.10.2021   கூட்டு ஆதன சந்தை ஆய்வு - 2 ஆம் காலாண்டு 2021

25.06.2021   கூட்டு ஆதன சந்தை ஆய்வு - 1 ஆம் காலாண்டு 2021

26.03.2021   கூட்டு ஆதன சந்தை ஆய்வு - 4 ஆம் காலாண்டு 2020

11.01.2021   கூட்டு ஆதன சந்தை ஆய்வு - 3 ஆம் காலாண்டு 2020