කොවිඩ්- 19 ණය සහන - නිති අසන පැන

21.07.2020  නිති අසන පැන 2020 අංක 4  Amendments to Frequently Asked Questions No. 02 of 2020

19.06.2020  නිති අසන පැන 2020 අංක 3  Amendments to Frequently Asked Questions No. 02 of 2020

06.05.2020  නිති අසන පැන 2020 අංක 2  කොවිඩ්- 19 ණය සහන - නිති අසන පැන