கொவிட் -19 நிவாரணத் திட்டங்கள் - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

21.07.2020  FAQ No. 04 of 2020  Amendments to Frequently Asked Questions No. 02 of 2020

19.06.2020  FAQ No. 03 of 2020  Amendments to Frequently Asked Questions No. 02 of 2020

06.05.2020  FAQ No. 02 of 2020  கொவிட் - 19 நிவாரண திட்டங்கள் - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்